Pravidla soutěže o volné vstupy do mini akademie

Pravidla soutěže
o volné vstupy do mini akademie

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je Solitea a. s. se sídlem Drobného 49 Brno 602 00 IČO 01572377 zapsaná pod spisovou značkou B 7072 u Krajského soudu v Brně (dále jako „pořadatel“).
   
  Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: robert.krupa@solitea, +420 731 695 911.
   
 2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o 5 volných vstupů do mini akademie, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
   
 3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
  • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
  • společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
  • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook;
  • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
   
 3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
   

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pořadatel se v soutěži ptá na následující otázku:
  Jste OSVČ, neplátce DPH a daňové přiznání si odevzdáváte sami. V listopadu 2021 vystavíte fakturu. Jak dlouho ji dle zákona o dani z příjmů musíte archivovat?
   
  Pokud chce soutěžící soutěžit, napíše do komentáře odpověď nebo hlasuje v anketě (pokud má příspěvek podobu ankety).
   
  Každý soutěžící smí pod příspěvkem odpovědět pouze jednou. Počet odpovědí soutěžící pod příspěvkem je omezený na jednu. Příspěvek bude pořadatel sdílet na více místech (např. v několika FB skupinách). Do soutěže se soutěžící může zapojit pod všemi posty.
   
 2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 16. 11. 2021 do 12:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 23. 11. v 12:00 v příspěvku na facebookovém profilu iDoklad :: online fakturace.
   
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
  • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
  • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
  • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 4. Soutěž má 5 výherců, každý z nich získá tuto výhru: volný vstup do mini akademie. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
   
 5. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje https://commentpicker.com/. Do losování budou zařazeni pouze autoři špatných odpovědí – právě ti totiž potřebují akademii nejvíce.
   
 6. Po vyhlášení výherců pořadatel či jeho spolupracující osoby informují výherce zasláním zprávy na Facebooku. Doporučujeme, aby soutěžící kontrolovali žádosti o zprávy – protože, když nemají zaměstance pořadatele v přátelích, nezobrazí se jim automaticky upozornění na příchozí zprávu.
   
 7. Pokud výherce pořadateli nereaguje na zprávu do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dnů nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce, nebo si výhru ponechá pořadatel.
   
 8. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dnů nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce, nebo si výhru ponechá pořadatel.
   
 9. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
   
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.
   

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
   
 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
  • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook a e-mailovou adresu (u výherců);
  • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
  • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
  • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
  • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména společnosti Obsahová agentura s. r. o., IČO: 04313330 se sídlem Běhounská 5/18, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 8932, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
  • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.
    
   Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): gdpr@solitea.cz
    
 3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.